תנאי שימוש

[עודכן לאחרונה: אוקטובר 2021]

תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט של חברת שמש שיווק והפצת גז (1989) בע"מ ("החברה") הזמין בכתובת: smsgas.co.il ("האתר"), על ידי גולשי האתר ("משתמש", "הנך" או "אתה").  על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם גלישה ו/או שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת הזו: https://smsgas.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/, וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים"). בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. 

האתר והתוכן המוצע באתר

באתר מוצג מידע כללי אודות החברה, תיאור פעילות החברה ומוצריה ("המוצרים"), וכן תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, תמונות, טקסטים, לוגואים, סמלים לחיצים ("התוכן"). בנוסף, האתר מספק דרכי יצירת קשר עם החברה עבור משתמשים המעוניינים לפנות לחברה לצורך קבלת מידע נוסף אודות החברה ואודות המוצרים, שליחת פנייה לצורך הזמנת המוצרים וכדומה . כמו כן האתר עשוי לספק אמצעי רישום לקבלת הדיוור השיווקי שלנו.

פנייה דרך האתר אינה מהווה התקשרות עם החברה ותוכן האתר אינו מהווה יעוץ מקצועי: למען הסר ספק יובהר, האתר הינו אתר אינפורמטיבי בלבד , הנועד לספק מידע כללי.  אין לראות ביצירת קשר או בכל פניה אחרת לחברה באמצעות האתר כביצוע הזמנה בפועל לרכישת מוצרים או כאישור הזמנה לרכישת מוצרים מצד החברה, וכי ביצוע הזמנה של המוצרים כפוף להתקשרות המשתמש עם החברה בהסכם נפרד לרבות אישור ההזמנה על ידי החברה. בנוסף, כי התוכן באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של החברה ומוצריה ובכל מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או בטיחותי, ואין להתייחס אליו או להחשיבו כייעוץ מקצועי או בטיחותי. השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה או שלא נעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים "as-is". בנוסף, שים לב כי אם תבחר להוריד כל תוכן מהאתר, איננו אחראים לכל אובדן או נזק שעשוי להיגרם  למכשירך והחברה איננה מתחייבת כי התוכן יהיה חסין ו/או נקי מווירוסים או נוזקות אחרות. עוד יצוין כי, החברה אינה מחויבת להשיב לכל פניה דרך האתר, לרבות פניה להצטרפות כסוכן ו/או התקשרות אחרת, ומענה יבוצע על פי שיקול דעת החברה. התוכן באתר עשוי גם להכיל מידע או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים, ומקורות נוספים, אשר אינם בבעלות החברה ("אתרי צד שלישי" ו"תוכן צד שלישי" בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, שימוש בו ו/או בתוכן צד שלישי, הנך כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) לחברה אין כל  שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם החברה ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3)  החברה אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצד השלישי ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל אתר של צד שלישי או תוכן צד שלישי, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

מצגים והתחייבויות מטעם המשתמש

המשתמש יעשה שימוש באתר בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. 

הנך מצהיר כי: (1) הנך בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאי השימוש או שהנך מחזיק באישורים הנדרשים על מנת להיות כפוף לתנאי השימוש, ככל שרלוונטי; (2) הינך בן 18 לפחות ; (3) תעמוד בכל הדרישות החוקיות החלות בהקשר השימוש שלך באתר שלנו ובתוכן; (4) לא תעשה שימוש באתר ובתוכן באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר, או תוך הפרה של זכויות צד שלישי או זכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות ;(5) לא תעשה שימוש באתר באופן אשר ימנע מאחרים את אפשרות השימוש ו/או יעקוף, ישבית או יפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין ולא תעלה תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק; (6) לא תשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן; (7) לא תעתיק, תשכפל, תעלה, תפרסם (אלא אם הדבר הותר על ידינו מפורשות), תעביר, או תפיץ בכל דרך אחרת את האתר, התוכן או כל חלק ממנו, תסיר, תשחית, תטשטש או תשנה את האתר או התוכן לרבות כל הודעה על זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות; (8) תעשה באתר ובתוכן שימוש אישי, שאינו מסחרי, בלבד; (9) לא תטען לזכויות קנייניות כלשהן באתר או בתוכן; וכן (10) לא תשתמש בלוגו או בסימני המסחר של החברה ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

קניין רוחני

האתר והתוכן (למעט תוכן צד שלישי ואתרי צד שלישי), הינם בבעלות החברה, לרבות שמות מסחריים, סימני מסחר, לוגואים וכדומה. למעט כמפורט בתנאי השימוש, החברה אינה מקנה לך כל רישיון, זכות או אינטרס בתוכן ובאתר. 

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והתוכן ניתנים כמות שהם ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית ו/או כי תקלות יתוקנו. החברה אינה מתחייבת כי התוכן יהיה נכון או מעודכן והמשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות ו/או כל הסתמכות על האתר והתוכן. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש, גם אם נודע לחברה על האפשרות כי יגרם נזק כאמור. החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ולתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

שיפוי

המשתמש מסכים לשפות את החברה, בגין תביעות, דרישות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות שכ"ט והוצאות משפט) של צד שלישי כלשהו הנובעים מ: (1) השימוש באתר ובתוכן באופן אשר אינו תואם או מפר את התנאים לרבות רשלנות ומעשה מכוון; (2) הפרה של זכויות צד שלישי תוך שימוש באתר ובתוכן; וכן (3) הפרת הוראות הדין החל. דרישת השיפוי תחול גם לאחר סיום או הפסקת תנאי השימוש.

פרטיות 

החברה מחויבת להגן על המידע אשר משתמשים חולקים עמה ו/או מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת פעילות האתר. מדיניות הפרטיות של החברה https://smsgas.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/  מתארת ​​את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת, במידע של המשתמש, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

סיום התנאים

הנך רשאי לסיים את תחולת התנאים בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתר או בתוכן. החברה רשאית לשנות, להשהות או להפסיק כל חלק באתר או בתוכן, וכן לחסום את גישתך לאתר ולתוכן, בכל עת, בלא כל הודעה מוקדמת, וללא כל אחריות בקשר לכך.

תיקון ושינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" המופיע בכותרת תנאי השימוש. המשך השימוש באתר, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך. 

כללי

על תנאים אלו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו התנאים וכל זכות שהוקנתה על ידם, לא יומחו על ידי המשתמש ללא הסכמתה הכתובה של החברה מראש. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

יצירת קשר

לכל שאלה לגבי האתר, התוכן או התנאים, ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

שמש שיווק והפצת גז (1989) בע"מ ח.פ. 511374332

רח' עטרות, ירושלים, ישראל, 9711400

כמו כן, תוכל ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת המייל: service@smsgas.co.il