מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה: אוקטובר 2021]

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את אופן איסוף ועיבוד מידע אישי על ידי שמש שיווק והפצת גז (1989) בע"מ ("החברה" ו/או "אנו") ביחס לגולשי אתר החברה (להלן: "משתמש", "אתה" או "הנך") הזמין בכתובת https://smsgas.co.il/  ("האתר"). 

מדיניות פרטיות זו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, מדוע אנחנו אוספים אותו, כיצד אנו משתפים את המידע עם אחרים, כיצד אנו מאבטחים את המידע, וכן זכויותיך ביחס למידע האישי שלך. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם גלישה באתר, וכל מסירת מידע לחברה באופן אחר במסגרת האתר. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר https://smsgas.co.il/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9/  ומכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר (יחד יכונו להלן: "התנאים"), ולכן כל מונח שמוצג כאן אך אינו מוגדר, מקבל את המשמעות כפי שהוגדרה בתנאי השימוש. התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר, והינם הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה, בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר.

במידה ותבחר לפנות לחברה באמצעות האפשרויות המוצעות באתר (למשל, באמצעות תיבת הצ'אט, דוא"ל, טלפון ו/או וואטסאפ), לצורך יצירת קשר, לצורך קבלת חומרים שיווקיים ו/או לצורך קבלת מידע אחר, הנך מצהיר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטיו לחברה (אולם ללא מסירתם – יתכן שלא נוכל לספק לך את המענה המבוקש). החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

לכל שאלה שיש לך לגבי מדיניות הפרטיות, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל: service@smsgas.co.il, או כפי שמוצג מטה.

סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

בעת השימוש באתר ובתוכן, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:

  1. נתוני שימוש באתר. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף נתונים טכניים ו/או אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי המכשיר בו נעשה שימוש, לרבות: סוג המכשיר, הגדרות שפה, תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע זה על מנת להפעיל את האתר ולאבטחו, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והתוכן המוצע.
  2. מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר. ככל שהמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה,לרבות באמצעות באמצעות תיבת הצ'אט, טופס דיגיטלי, דוא"ל, טלפון ו/או וואטסאפ, לצורך קבלת מידע, חזרת נציג, שליחת פניה לביצוע הזמנה וכדומה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, מספר צרכן/תעודת זהות, כתובת, חשבונית צריכת גז, וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק לו מענה. החברה עשויה, אם תמצא לנכון, לשמור את היסטוריית הקשר וההתכתבויות עם המשתמש, לצרכים משפטיים כגון התגוננות מפני טענות עתידיות, וכן לשם שיפור האתר והתוכן וכדומה.
 • מידע אשר נאסף בעת פנייה להצטרפות כסוכן. האתר מאפשר למעוניינים לשמש כסוכנים בחברה לשלוח פנייה ייעודית לחברה באמצעות טופס דיגטלי באתר. במידה ותבחר להשאיר פנייה כאמור, תתבקש למסור את פרטי הקשר שלך, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת וכדומה, וכן מידע לגבי הניסיון המקצועי וההכשרות שלך. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש, במידה והחברה תמצא את הפנייה כרלוונטית. 
 • מידע אשר נאסף בעת הרשמה לקבלת דיוור. במסגרת האתר החברה עשויה להציע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל, לרבות הצעות שיווקיות, עדכונים וכן הודעות מסחריות אחרות. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה או באמצעות פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור.
 1. מזהים מקוונים. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, לרבות באמצעות שימוש ב"עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך הפעלת האתר ואבטחתו, ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד).

המשתמש מצהיר ומתחייב כי במידה ויבחר לספק מידע לחברה, יספק מידע מדויק ומלא, וכי לא יספק מידע של צד שלישי. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית.

העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה עשויה להעביר ו/או לשתף מידע אודות המשתמש עם צדדים שלישיים, כדלקמן:

 1. החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 2. החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות, לרבות חקירת הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות.
 3. החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.
 4. החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שליחת דוא"ל, אחסון, שרתים וכדומה).
 5. החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו המפורשת. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי לבקשת המשתמש, מעת העברת המידע לאותו צד שלישי, המידע יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי ובכפוף להוראות הדין והחברה לא תישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותו גורם.
 6. בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה. 

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות (Cookies), קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים לצורכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או פרסום מותאם אישית.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים לצורכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או פרסום מותאם אישית, ולרבות כמפורט בטבלה מטה: 

כלי הניטור

מדיניות פרטיות 

Google Analytics
למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של   Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners כמו כן, 

מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ובכתובת https://adssettings.google.com/authenticated.  

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Facebook 

למידע נוסף על האופן שבו Facebook  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בFacebook מומלץ לעיין במדיניות של Facebook בכתובת: https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

 

לידיעתך, צדדים שלישיים כגון גוגל, פייסבוק וכו' רשאים להשתמש במידע שנאסף באמצעות השימוש שלנו בקובצי Cookie, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

 

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר שלך. מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבורך): Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari; Edge; Opera.

 

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש על מנת לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, ככל שהחברה נדרשת לעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין. 

אבטחת מידע והעברתו 

החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים  על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ולמנוע גישה לא מורשית למידע האישי שלך, שימוש או גילוי מידע לא תקין, השמדתו שלא כדין או אובדן המידע האישי. 

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל service@smsgas.co.il אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. 

במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית ו/או השתתפות בפעילות – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

תיקון ושינוי תנאי מדיניות הפרטיות

החברה רשאית לתקן ולשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, משפיעים מהותית על זכויות המשתמשים, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר. 

הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 14. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי אודות מי שטרם מלאו לו 14 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע כאמור. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 14 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: service@smsgas.co.il.

יצירת קשר

לכל שאלה לגבי האתר, התוכן או התנאים, ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

שמש שיווק והפצת גז (1989) בע"מ ח.פ. 511374332

רח' עטרות, ירושלים, ישראל, 9711400

כמו כן, תוכל ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת המייל: service@smsgas.co.il.