הצטרפות סוכן

שמש גז, רשאית לבקש ממשרד האנרגיה, להתיר לה לבצע פעולות ספק גז באמצעות סוכן.

הבקשה תכלול פרטים ומסמכים שקבע השר, ורשאי משרד האנרגיה לדרוש מבעל הרישיון פרטים או מסמכים נוספים, אם נראה לו שהדבר דרוש בנסיבות העניין לשם מתן החלטה בבקשה.  החלטה תינתן בתוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה. 

כדי לקיים פעילות כסוכן/סוכנות יידרש המועמד לעבור תכנית הכשרה ייעודית מטעמה של שמש גז ,תכנית שאושרה על ידי משרד האנרגיה.

שמש חברת גז בירושלים

מה אני צריך כדי להצטרף כסוכן מורשה מטעם שמש גז?

מעוניין להצטרף כסוכנות / סוכן בשמש גז?